Opinió

El funcionament del federalisme és un procés que necessita ser reinventat tots els dies, no és un paquet constitucional que es pot muntar durant una nit. L’eurozona ha de respondre a la crisi grega movent-se cap a la unió política. Per tenir una unió econòmica i monetària en regla, necessitem una unió fiscal i una política fiscal que responguin a un parlament. I aquest parlament ha de ser elegit. En cas contrari no hi ha rendició de comptes. “El federalismo europeo aún no ha muerto”.

Article publicat pel Financial Times el 3 d’agost 2015