Dades Personals / Datos Personales

Pots repetir el teu correu o posar un nom curt / Puedes repetir tu correo o poner un nombre corto

Format:DD-MM-AAAA

Dades Postals / Datos Postales

Detalla carrer, pis, porta / Detalla calle, piso, número y puerta

Dades de Contacte / Datos de Contacto

Quota / Cuota

Quota reduïda anual 20€ (aplicable a estudiants, jubilats i parats)
Cuota reducida anual 20€ (Aplicable a estudiantes, jubilados y parados)Si escolleixes PayPal podràs fer el pagament un cop enviat el formulari / Si escojes PayPal podrás hacer el pago una vez enviado el formulario

Vull Participar / Quiero Participar

Legal

Autoritzo ​​la utilització de les meves dades havent llegit la política de privacidad.
Autorizo ​​la utilización de estos datos bajo la política de privacidad

Procés encara no finalitzat. Espera que se’t carregui la següent pàgina amb la informació de pagament. Moltes gràcies.

Fes-te soci de Federalistes d’Esquerres i sigues part del gran impuls federal que Catalunya i Espanya reclamen i necessiten.

Fent-te soci contribuiràs a garantir el funcionament i la continuïtat de l’associació.   Si ets soci de Federalistes d’Esquerres podràs:

  • Participar activament en la vida ordinària de l’associació.

  • Assistir i votar a les assemblees i altres reunions de socis.

  • Fer les teves aportacions a la pàgina web.

  • Inscriure’t als grups de treball.

  • Presentar-te a l’elecció dels òrgans directius.

  • Exercir tots els drets que reconeixen els Estatuts.

Quota ordinària anual 65€

Quota ordinària semestral 32,5€

Quota reduïda anual 20€

(Aplicable a estudiants, jubilats i aturats)

espai Si tens algun dubte pots escriure a: socis@federalistesdesquerres.org