Xavier Vidal-Folch: Catalans i britànics

“Com més s’embulla la qüestió catalana, més s’assembla a la britànica. La paradoxa és que les semblances ja no es tracen entre catalans i escocesos. Res de dues nacions a la presumpta espera d’un Estat: si no el trist parentiu d’un posimperi obsolet i un pre-Estat impossible. El vell paral·lelisme Brexit-procés ha fet fortuna perquè es tracta de temptatives simultànies…