ActualitatOpinió

“Els estudis també assenyalen una sobrerepresentació en els alts cossos de persones amb un origen social alt o mitjà-alt. En aquest marc, els biaixos del procediment d’ingrés als alts cossos de l’Administració han de ser remoguts perquè es mitiguin les barreres socioeconòmiques i pugui facilitar-se l’accés a la resta de segments socials. i també ha de mitigar-se el biaix territorial que clarament apareix si s’analitza l’origen dels alts funcionaris al servei de l’Estat, i no només per motivacions d’eficàcia i eficiència, sinó també d’identificació política de la ciutadania amb els seus servidors públics. ”

El biaix territorial (i social) dels alts funcionaris. (Agenda Pública 7 de juliol del 2018)