Blog (Esquerra sense fronteres)Notes de premsaNotícies

Senyors diputats, senyores i senyors, estimats amics,

Deixin-me que comenci la meva presentació amb unes paraules d’agraïment, tant a títol personal com en nom de l’entitat que presideixo, “Federalistes d’Esquerres”, als diputats i grups parlamentaris que ens han convidat a comparèixer a la seu del Parlament de tots els europeus.

“Federalistes d’Esquerres” és una associació ciutadana creada el 2012, com a resposta a un doble repte, a una doble insatisfacció: En primer lloc, la constitució d’un govern central a Espanya, presidit pel senyor Rajoy, amb una orientació alhora enormement restrictiva dels drets ciutadans i fortament centralitzadora; i en segon lloc, el sorgiment d’un extens moviment separatista a Catalunya, amb àmplia base social (encara que no majoritària) i amb el suport de les institucions de govern de la comunitat autònoma.

Creiem que tots dos moviments constitueixen respostes errònies i unilaterals a un problema real, com és el de la configuració deficient de les estructures estatals a Espanya. La creació al llarg dels últims 35 anys de l’anomenat “Estat de les Autonomies” no s’ha completat adequadament, i es pot considerar avui com una operació frustrada, en la qual tant l’administració central com els governs regionals competeixen entre si, sense que hi hagi suficients incentius per a l’acord i la cooperació lleial entre els dos nivells de govern.

D’aquí es deriven diverses qüestions: una mala articulació entre el govern central i els governs de les comunitats autònomes; una cultura d’escassa responsabilitat fiscal entre uns i altres (especialment visible en els últims anys, en què l’esforç per reduir la despesa pública ha recaigut només sobre els governs regionals i locals, però no sobre el govern central), la gestió ineficient dels programes i serveis d’infraestructures, concebuts d’una manera centralista pel govern de Madrid, la qual cosa fins i tot ha motivat el retret per part d’institucions de la Unió Europea, i la constant desautorització dels governs locals i regionals, obligats a reduir els seus pressupostos, a seguir les orientacions cada vegada més intervencionistes del govern central i, en definitiva, a veure retallada la seva autonomia.

Davant d’això, creiem que l’única via de solució és la recuperació dels elements federals que procedeixen de les millors tradicions espanyoles, i que en bona part es van veure recollits en la Constitució espanyola de 1978. El federalisme no s’ha de concebre com una recepta pre-establerta, com un mer arranjament institucional. El federalisme és, sobretot, un conjunt de valors i un conjunt de propostes d’acció política i legislativa.

Aquests valors i propostes -reconeixement i respecte recíproc; diàleg; polítiques acordades; govern compartit; descentralització i subsidiarietat; racionalitat política i solidaritat- no poden limitar-se a la política nacional. Es poden i s’han de projectar també a l’àmbit europeu: Les dificultats que avui viu la Unió són filles d’una visió parcial, tancada, insuficientment federal (com mostren el retorn dels nacionalismes, la tecnocràcia, l’allunyament entre ciutadans i institucions, el creixement de la “eurofòbia” en alguns països, etc…)

“Federalistes d’Esquerres” és una associació políticament plural, que reuneix ciutadans d’esquerres, tinguin o no tinguin una identitat de partit més precisa, o fins i tot vinculats a diferents partits polítics. Per això com a associació no prenem partit sobre qüestions concretes de l’actualitat, ni adoptem pronunciaments concrets o propostes d’alternatives precises davant de situacions complexes, com la que ara es dóna a Espanya.

Preferim concentrar-nos en els elements més generals, més propers als valors i als grans principis democràtics i constitucionals, fent difusió i informació pública sobre el federalisme, sobre els seus valors i continguts, i especialment sobre les seves potencialitats com a element d’aproximació, com a metodologia d’abordatge de qüestions candents de la realitat social, com la crisi dels refugiats, les polítiques hidràuliques, els mecanismes de solidaritat, la gestió de la complexitat nacional i cultural o el creixement de les desigualtats socials.

Tres dels nostres companys ens il·lustraran sobre aquestes dimensions més precises de la proposta federal:

Mar Canelo, en primer lloc, presentarà algunes reflexions sobre l’estructuració vertical de les institucions de govern, sobre l’articulació entre mecanismes de subsidiarietat i mecanismes de cooperació; i ho farà des de la seva experiència personal com a membre d’un govern local.

Silvia López, un dels socis més joves de la nostra entitat, reflexionarà sobre el valor i el sentit que avui té la referència europea per als joves; fins a quin punt Europa s’ha transformat en l’horitzó de referència per a aquesta generació, més enllà de la ambició inicial dels Pares Fundadors, més limitada a assegurar la pau i a impedir el retorn a les guerres.

Marcello Belotti, finalment, ens parlarà d’un d’aquests fundadors: Alterio Spinelli. Traductor i editor de Spinelli, Marcelo és un exemple esplèndid de la realitat multinacional que avui viuen els ciutadans de la Unió; de com un determinat origen nacional pot anar de la mà amb la inserció en una altra realitat social, amb l’assumpció dels seus problemes i l’obstinació a contribuir a resoldre’ls.

Intervenció de tancament

Aquest conjunt d’objectius i valors que els hem presentat han de transformar-se en propostes institucionals i polítiques més precises. El nostre objectiu no és prendre partit, ni tan sols formular de manera precisa aquestes propostes (encara que oferim la nostra col·laboració a les forces que la sol·licitin).

Definim la nostra activitat com una activitat predominantment social, i això en un doble àmbit:

  • En primer lloc, difonent la cultura federal entre els nostres conciutadans: actes de presentació, col·loquis, taules rodones, edicions de materials (com el llibre que veuen), o la preparació d’un film documental que, amb el títol de “FEDERAL”, vol mostrar com el federalisme ha resolt problemes aparentment intractables en territoris tan diversos com els Estats Units, l’Índia, Alemanya, Bèlgica o Sud-àfrica.
  • Convocant a grups de tècnics i experts, per elaborar anàlisis de processos que permetin elaborar ulteriorment propostes, tant en el terreny institucional, com en la formulació de polítiques substantives. Volem mostrar de quina manera una perspectiva federal permet abordar i millorar la resposta política davant molts dels problemes plantejats (com l’acollida de refugiats, la gestió de la crisi ambiental, les negociacions de tractats de comerç internacional, les polítiques de recursos hidràulics, o l’ús de llengües minoritàries, com el català, en les institucions de la Unió).

Per concloure: Creiem que l’estancament, l’hostilitat i la insatisfacció ciutadana que es viuen avui a Catalunya, al conjunt d’Espanya i a la mateixa Unió Europea, només es poden superar des d’una actitud que promogui els valors propis de la tradició federalista. La tradició federal ens ofereix els elements avui necessaris per abordar els nostres problemes: Respecte mutu, participació, diàleg, subsidiarietat, autogovern, i govern compartit. Pot ser una recepta complexa; però és l’única que està a l’altura dels nostres temps, molt més solidària i eficaç que els nacionalismes que hem conegut i patit en el passat. Creiem que el futur és federal; i en aquesta direcció volem treballar.

Moltes gràcies!

Brussel·les, 28 setembre 2016