ActualitatFederalistes als mitjansNotícies

(Per JAUME V. AROCA) Una pel∙lícula, un docu­mental potser és més exacte, sobre el federa­lisme. Aquest és el pro­jecte del cineasta Albert Solé i de Federalistes d’Esquerres, que busquen finançament per poder realitzar la producció. Un pressu­post d’uns 120.000 euros que els permetria desplaçar­se per diver­sos països d’Europa i escoltar veus rellevants que defensen, com va suggerir alguna vegada Isidre Molas, que el federalisme és alguna cosa més que una opció política, és una manera d’entendre la vida en comú.

“No és fàcil –admet Albert Solé, autor, entre d’altres, d’Al final de l’escapada, un memorable docu­mental sobre la mort digna d’un home digne, Miguel Núñez–, per­ què en un món en el qual les opci­ons extremes s’imposen, idees que es basen en l’acord, i el federalisme ho és per naturalesa, són difícils de promoure”.

Aquest és el principal desafia­ment per a un film del qual el ma­teix Solé és el guionista i realitza­dor. Durant aquest estiu han impulsat una campanya que obté suports entre els sectors més afins, defensors del federalisme i ciuta­dans vinculats a Federalistes d’Es­ querres i tenen prevista una cam­panya de micromecenatge –finan­çament amb petites aportacions a través d’una plataforma digital–. Sembla estrany llançar una cam­panya en plena batalla del 27­S en la qual, per al relat dominant de l’escena política, el federalisme ha acabat convertit en un sinònim d’unionisme. Però potser per aquest motiu és el millor moment. Sempre hi haurà qui pensi que ara és més necessari que mai alçar la veu a tall de rèplica.

En la llista d’eventuals entrevistats n’hi ha al­guns dels més convençuts del fe­deralisme europeu, Joschka Fis­cher, l’ex­primer ministre ale­many, Jürgen Habermas, Thomas Piketty, Claudio Magris, i federalistes no europeus com el cana­denc Stéphane Dion o Nancy Pelosi, l’expresidenta de la Cambra de Representants d’EE.UU i mem­bre del partit demòcrata. També hi figuren noms com Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Javier Solana i l’exdiputada Carme Valls, membre del Moviment Federalis­ta Mundial.

“Però el nostre propò­sit no és només fer una galeria de grans noms, subratlla Albert Solé. Una de les idees del projecte és provar de buscar en cada país ciu­tadans que expliquin com el fede­ralisme intervé en benefici de les seves pròpies vides”. Es proposen de viatjar a quatre d’aquests esce­naris: Alemanya, Canadà, Estats Units, Índia, Brasil, Suïssa, Àustria o l’antiga Iugoslàvia, on la solució federalista va fracassar.

LLEGIR EN PDF